Dizionari

Ca sot o podês cjatâ i link pai principâi dizionaris furlan-talian in linie

Al è pussibil scjamâ il Vocabolari monolengâl furlan pe presentazion de peraule, des definizions, de fraseologjie, che al à l'obietîf fondamentâl di prudelâ l'ûs dal furlan prime di dut inte scriture, ma ancje chel, impuartant compagn, di rinfuarçâ il stât sociolinguistic. Chest vocabolari furlan al nas prime di dut par dâ une rispueste ae domande di informazion su cemût che si scrîf par furlan cu la ambizion di rivâ, un doman, a sodisfâ lis esigjencis comunicativis de realtât furlane inte sô complessitât. I prins destinataris dal Vocabolari a son chei che a lavorin cu la lenghe furlane, ma ancje chei che a vuelin svicinâsi ae sô scriture.

Cun di plui al è pussibil scjamâ ancje Il Nuovo Vuk dizionario del goriziano, dizionari di ûs pratic cun 2.000 vôs dividudis par schedis tematichis. I lemis a son par talian, todesc, sloven, furlan standard e furlan dal gurizan. Il dizionari, cul titul Il Nuovo Vuk in ricuart dal lessicograf gurizan Giuseppe Vuk, autôr dal Onomastico Tecnico-Poliglotto (1864), al vûl judâ la comunicazion inte vite di ogni dì intune zone plurilengâl come il Friûl di soreli jevât. Dentri dal dizionari, i lemis no son in ordin alfabetic ma a son dividûts par schedis tematichis. Ogni schede e presente une situazion de vite di ogni dì indulà che lis personis, intune zone multiculturâl e transfrontaliere, a àn la necessitât di comunicâ cu la lenghe di chel dongje.

E pai plui picinins Lis mês primis peraulis, il libri metût adun di Sara Moling cui dissens di Gabi Mutschlechner, cumò ancje in formât digjitâl e-book. Dentri a son 1.000 peraulis in cuatri lenghis (furlan, talian, todesc e inglês). I dissens a rapresentin plui di 50 argoments, da lis stagjons ai nemâi, da la scuele ai mestris, dal mangjâ ai vistîts.