Documento / Strumento

Pasche 2020

Supporto
digitale
Classi destinatarie
Destinatari
fameis; fruts
Anno scolastico
Descrizione documento

BUINE PASCHE A DUCJ!


FRUTS! Metêt sot dute la famee parcè che cheste setemane si à di piturâ i ûfs!!! 

Prin di dut però, savêso cuale che e je la storie dal ûf di Pasche o miôr dal ûf de vite?
No? E alore o vês di cjalâ il prin video chi in bande che us al spieghe. E invezit il secont us spiegarà ducj i simbui che o cjatais a Pasche.

No savês cemût piturâju???
O sin ca a pueste cun cetancj sugjeriments par fâ i ûfs colorâts in maniere naturâl doprant jerbis di zardin o verduris! Lait a lei lis pagjinis dal Olmis e o cjatarês dut ce che us covente par fâ i ûfs plui biei dal mont!
E dopo vêju piturâts fasêtju lâ ator pal mont sul cjaruç di Pasche! In chest câs i ûfs a son piturâts cul pinel e lis temparis, orelis di cjarte e cjaruç fat cu la scjatute di carton dai ûfs, ruedis cui taponuts dal lat e une gote di cole a cjalt par tignî dongje i tocs.
Se no mateait cun Cuninut e Cuninute e fasêt sù la cjase di Siôr Cunin cence dismenteâsi di un biel niçul tal zardin!
E pal gustâ di Pasche metêt su la taule par ognidun da la vuestre famee un segnepuest origjinâl come chel che al è tal diari Olmis di chest an e contait a ducj cualchi curiositât che o vês let su lis pagjinis di Olmis o cualchi biele storie come chê di Pio Poleçut che tu cjatis fracant ca: Pio poleçut.

Se invezit o sês curiôs di scuvierzi alc di plui su lis tradizions de Setemane Sante in Friûl o vês un'altri biel video chi in bande, di no pierdi.


E prime di finî no stait a dismenteâsi di augurâ une buine Pasche a ducj di bande nestre!

Lingua
friulano
Grafia ufficiale
Note
Gracie di cûr a lis Mestris Donatella, Elena, Miriam, Daria e Susy par vê condividût cun nô la lôr creativitât!